Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy osobom wykluczonym społecznie tj. bezdomnym,
uzależnionym oraz ubogim. Nasze działania polegają m.in. na streetworkingu, czyli
docieraniu do miejsc niemieszkalnych, takich jak pustostany, przestrzenie pod mostami,
dworce, parki itp. Interweniujemy w przypadku zagrożenia życia, informujemy, doradzamy, motywujemy i towarzyszymy w stawianiu pierwszych kroków. Celem jest powrót do społeczeństwa — do rodziny, pracy, domu. Pośredniczymy między osobą bezdomną a podmiotami pomocy społecznej
oraz specjalistycznymi ośrodkami terapii uzależnień.

Realizujemy cele statutowe poprzez następujące aktywności: